24 | 10 | 2017

Lokale veligheidsbevraging 2011

Eind 2011 ontvingen 2309 inwoners van de politiezone Turnhout (Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar) een vragenlijst die o.m. peilde naar veiligheid, slachtofferschap en politiewerking. Maar liefst 964 burgers vulden –al dan niet online- een geldige vragenlijst in, wat een responsgraad van 42% opleverde.

Buurtproblemen

Uit deze veiligheidsbevraging blijkt dat inwoners van de PZ Turnhout zich in hun buurt vooral zorgen maken om een onaangepaste snelheid in het verkeer, sluikstorten en zwerfvuil, en woninginbraken. Het zijn dan ook deze fenomenen die prioritair aangepakt moeten worden door de overheid, met een absolute voorrang voor woninginbraken en onaangepaste snelheid in het verkeer.Woninginbraken worden door vrouwen significant meer als buurtprobleem ervaren dan mannen. Hoger opgeleiden zien dit eveneens als meer problematisch. Fietsdiefstallen daarentegen worden door jongeren veeleer als buurtprobleem aanzien. Zelfstandigen op hun beurt achten overlast van groepen jongeren en wildparkeren dan weer als belangrijk probleem.De sociale cohesie in de eigen buurt is globaal gezien behoorlijk sterk. Driekwart is het immers eens met de stelling dat ‘mensen uit de buurt bereid zijn andere buurtbewoners te helpen’. Slechts één procent gaat hier helemaal niet mee akkoord.

Onveiligheidsgevoel

Het merendeel van de bevolking voelt zich veilig in onze politiezone. Zeven op tien respondenten zeggen zich immers zelden of nooit onveilig te voelen, waar tegenover staat dat één procent zich altijd onveilig voelt.Vrouwen stellen significant meer mijdingsgedrag dan mannen. Opvallend is dat het vooral de 15-24 jarigen en/of studenten zijn die altijd of vaak bepaalde plekken in de gemeente mijden. Daarentegen zijn het vooral de 65plussers die bij duisternis vermijden weg te gaan en niet opendoen voor onbekenden. Dit gebeurt ook significant meer bij vrouwen dan bij mannen. Het zijn ook de vrouwen die vaker vermijden hun kinderen weg te laten gaan.

Slachtofferschap

De respondenten blijken het meest slachtoffer te worden van een beschadiging van hun auto, fietsdiefstal en bedreigingen. Lang niet alles wordt aangegeven bij de politie. Dit is (logischerwijs) wel zo voor autodiefstal, en meestal ook voor inbraken met diefstal, diefstal van een motorfiets en diefstallen met geweld.

Politiewerking

Het gros van de respondenten (bijna 75%) meent dat de politiediensten goed tot heel goed werk verrichten. In de groep 15-24 jarigen ligt dit percentage het laagst (63%). Houding en gedrag van de politie in de eigen politiezone scoren het best. Het minst tevreden zijn de bevraagden over de aanwezigheid van de politie in de straat (1 op 5 is ontevreden), en over de informatie die over de activiteiten wordt gegeven (1 op 8 is ontevreden). Volgens 70% van de respondenten is de politie (heel) gemakkelijk te contacteren.

Bijna de helft van de bevraagden kent zijn/haar wijkagent niet. Vooral in de groep 15-24 jarigen en 25-34 jarigen blijft de wijkagent vaak een onbekende. De inwoners die wel weten wie hun wijkagent is, kennen hem/haar in de eerste plaats via direct persoonlijk contact, en verder via de gemeentebladen en visitekaartjes. Slechts 15% van de respondenten zegt meer contact te willen hebben met zijn/haar wijkagent. Het overgrote deel wil dit enkel in geval van problemen (66%).

Laatste politiecontact

Zes op tien respondenten hadden de afgelopen 12 maanden geen contact met de politie van de eigen politiezone. Wanneer dit wel zo was, ging het voornamelijk om een aangifte (indienen klacht), een vraag om hulp of een controle door de politie.Wat betreft dit laatste politiecontact is de burger het meest tevreden over de telefonische bereikbaarheid van de politie en over de houding en het gedrag van de politiediensten (driekwart is (zeer) tevreden). Eveneens de tijd die aan het probleem besteed werd, en de beschikbaarheid op het commissariaat worden gunstig beoordeeld. De minste tevredenheid is er op vlak van de snelheid van de politiediensten, waarover slechts 54% van de respondenten (zeer) tevreden is.

Zonaal veiligheidsplan 2013-2016

Vierjaarlijks wordt door elk politiekorps een zonaal veiligheidsplan opgemaakt waarin o.m. de werking en prioriteiten van een politiedienst bepaald worden. De resultaten van deze lokale veiligheidsbevraging zullen gebruikt worden bij de opmaak van het nieuwe plan.

De Politie Regio Turnhout dankt de inwoners van de ganse politiezone voor hun massale respons!