24 | 10 | 2017

De politieraad heeft op 20 oktober 2014

Kennis genomen van:

 • de uitbreiding van het hoofdcommissariaat: presentatie van de bouwplannen + raming van de kostprijs
 • het ontslag van een hoofdcommissaris van politie ingevolge het bereiken van de pensioenleeftijd

Goedgekeurd:

 • het verslag van de vorige vergadering
 • de jaarrekening 2013
 • de begrotingswijzigingen 1 en 2 voor het dienstjaar 2014
 • de begroting voor het dienstjaar 2015
 • het aannemingsbestek voor de uitbreiding van het hoofdcommissariaat en de wijze van gunnen van de opdracht (open aanbesteding)
 • de aankoop van ademanalysetoestellen en toebehoren door afname van het federaal raamcontract
 • de aankoop van twee anonieme voertuigen door afname van het federaal raamcontract
 • de aankoop van kogelwerende vesten door afname van het federaal raamcontract
 • het afsluiten van een nieuw tankkaartencontract voor het leveren van brandstoffen voor politievoertuigen door afname van het raamcontract
 • de prijsofferte van Belgacom voor de aankoop van nieuwe servers en software voor de backoffice ANPR
 • de prijsofferte van Michiels/Remmicom voor de implementatie van digitale verwerking van facturen via e-hosting
 • het bestek voor de aankoop van IT-materiaal in de interventiecombi’s en de wijze van gunnen van de opdracht (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking)
 • het bestek voor de aankoop van een digitaal archiveringssysteem en de wijze van gunnen van de opdracht (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking)
 • het bestek voor de aankoop van een tijdsregistratiesysteem en de wijze van gunnen van de opdracht (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking)
 • de aanpassing van het administratief en logistiek kader
 • de vacant verklaring van twee CALog-betrekkingen niveau C (medewerker secr personeel en logistiek)
 • de vacant verklaring van één CALog-betrekking niveau B (consulent personeel/logistiek)

De politieraad heeft op 23 juni 2014

Kennis genomen van

 • De huidige stand van het netwerk van bewakingscamera’s-nummerplaatlezers + resultaten trajectcontroles

Goedgekeurd

 • het verslag van de vorige vergadering
 • de aankoop van moto’s door afname van het federaal raamcontract
 • het bestek voor de aankoop van thermische camera’s en andere vormen van bewaking, en de wijze van gunnen van de opdracht (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking)
 • het bestek voor de leasing van politievoertuigen met volledig onderhoud, en de wijze van gunnen van de opdracht (open offerteaanvraag)
 • de uitbreiding van het hoofdcommissariaat van politie: bekrachtiging bouwwerken politie + bouwen van een derde bouwlaag voor de brandweer.
 • het aanvullend ereloonvoorstel van het studiebureau voor de bijkomende uitbreiding van het hoofdcommissariaat (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking)

De politieraad heeft op 28 april 2014

Kennis genomen van:

 • de goedkeuring van de begroting 2014, de begrotingswijzigingen 2013 en de jaarrekeningen 2011 en 2012 door de toezichthoudende overheid

Een advies verstrekt inzake:

 • de jaarlijkse bijwerking van het uniform gemeentelijk politiereglement

Goedgekeurd:

 • het verslag van de vorige vergadering
 • het verlenen van een delegatie aan het politiecollege voor de benoeming en aanwerving van de operationele en burgerpersoneelsleden, uitgezonderd de korpschef en de officieren van politie
 • het verlenen van een machtiging aan het politiecollege om als eiser op te treden in een rechtsgeding
 • de erkenning van een arbeidsongeval van een inspecteur van politie met een blijvende invaliditeit tot gevolg. Toekennen van een jaarrente.
 • voordracht van een commissaris van politie tot benoeming in de graad van hoofdcommissaris van politie: Marleen Hellemans

In dienst genomen:

 • een hoofdinspecteur van politie voor de polyvalente pool: Van Dooren Tom
 • een hoofdinspecteur van politie voor de lokale recherche: Peter Kelchtermans
 • twee inspecteurs van politie voor de wijkwerking: Van Gauwbergen Wendy, Diels Mieke
 • twee agenten van politie in het kader van het verkeersveiligheidsfonds: Nijs Ken, Wouters Jelle

De politieraad heeft op 17 februari 2014

Kennis genomen van

 • het zonaal veiligheidsplan 2014-2017

Goedgekeurd

 • het verslag van de vorige vergadering
 • de vacantverklaring van alle bedieningen die in 2014 vacant komen ingevolge mobiliteit of ingevolge pensionering
 • de vacantverklaring van één betrekking voor hoofdcommissaris van politie en samenstellen van de plaatselijke selectiecommissie
 • het bestek voor het afsluiten van een open meerjarige overeenkomst voor de aankoop van oefenmunitie voor het ICG ten behoeve van de Kempische politiezones, en de wijze van gunnen van de opdracht (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking)
 • het vervroegd rustpensioen aan en op aanvraag van een inspecteur van politie

In dienst genomen

 • vijf inspecteurs van politie voor de polyvalente pool: Embrechts Wendy, Geerts Niels, De Laet Danielle, Verheyen Ken, Huysmans Jarich