24 | 10 | 2017

Het instroombeleid of de aanpak van de papierstroom tussen politie en parket

pdfinstroombeleid.pdf

Wat moet ik doen met gevonden voorwerpen ?

 • Je brengt het gevonden voorwerp binnen in de dichtstbijzijnde politiepost of bij het gemeentebestuur.(liefst van de vindplaats)
 • Je identiteit wordt genoteerd.
 • De politiediensten kijken na of er een melding is omtrent het verlies van het door jou gevonden voorwerp. Indien dit zo blijkt te zijn, wordt het gevonden voorwerp terug bezorgd aan de rechtmatige eigenaar en mits jouw toestemming wordt je identiteit aan deze kenbaar gemaakt.
 • Indien de eigenaar niet gekend is, wordt het gevonden voorwerp door de politiediensten overgemaakt aan het gemeentebestuur van de vindplaats.

Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van mijn elektronische identiteitskaart ?

 •  Bij verlies, diefstal of vernieling van je elektronische identiteitskaart dien je ONMIDDELLIJK aangifte te doen bij het gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats of bij het dichtstbijzijnd politiekantoor of, indien dit niet mogelijk is, bij de helpdesk van het Rijksregister. (tel:02/5182117 of fax: 02/2101016)
 • Bij aangifte dien je in het bezit te zijn van 1 pasfoto.
 • Je ontvangt een attest van verlies of diefstal met je pasfoto erop, dat 1 maand geldig is.
 • Indien je identiteitskaart binnen de 7 dagen wordt teruggevonden, dien je zowel de bevolkingsdienst van de gemeente of stad als de politie onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen.
 • Na zeven dagen wordt je verloren, gestolen of vernietigde identiteitskaart meteen geannuleerd en bijgevolg ongeldig gemaakt.
 • Na deze periode word je door de dienst bevolking verwittigd dat je een pasfoto dient binnen te brengen, zodat de procedure tot vernieuwing van je elektronische identiteitskaart kan opgestart worden.
 • Je ontvangt later van het ministerie van Binnenlandse Zaken een formulier met hierin de pin- en pukcode van je nieuwe identiteitskaart.
 • Van zodra je in het bezit bent van deze gegevens kan je op de dienst bevolking je nieuwe identiteitskaart afhalen.
 • Meer informatie over elektronische identiteitskaart: druk hier

Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van mijn rijbewijs ?

 • Ook hiervoor doe je aangifte bij de politie, liefst deze van je woonplaats.
 • Na aangifte ontvang je een attest teneinde een nieuw rijbewijs te kunnen bekomen bij de dienst rijbewijzen van je stad of gemeente.
 • Je rijbewijs wordt "geseind" in de politiecomputer in gans België.
 • Met dit attest en 2 recente pasfoto's ga je zo vlug mogelijk naar je stad of gemeente bij de betreffende dienst je nieuw rijbewijs ophalen.
 • Opgelet, het door de politiediensten afgeleverd attest vervangt je rijbewijs niet.
 • Bij terugvinden van je verloren of gestolen rijbewijs dien je dit ter beschikking te stellen van de politie zodat deze de nodige ontseiningen kunnen uitvoeren.

Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van mijn voertuig ?

 • Doe zo vlug mogelijk aangifte bij de politie, liefst deze van je woonplaats.
 • Bij de aangifte dien je het voertuig ,waarvan het inschrijvingsbewijs verloren of gestolen is, bij te hebben.
 • Na de aangifte ontvang je een attest, dat je eventueel via tussenkomst van je verzekeringsagent, aangetekend overmaakt aan de dienst inschrijving voertuigen, City Atrium - Voortuitgangstraat 56 te 1210 BRUSSEL.

Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van mijn bankkaart ?

 • Laat je bankkaart onmiddellijk blokkeren via Card Stop 070/344344.
 • Van deze dienst ontvang je een referentienummer. Noteer dit, daar je dit nummer dient over te maken aan je financiële instelling.
 • Verwittig vervolgens je financiële instelling. Van deze ontvang je het bankkaartnummer en de eventuele gestolen kredietkaartnummers.
 • Deze nummers neem je mee wanneer je aangifte doet bij de politie.
 • Je ontvangt een attest van aangifte. ( eventueel nodig voor verzekering).
 • Je verloren of gestolen bankkaart wordt "geseind" in de politiecomputer.

Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van mijn GSM ?

 •  Je doet aangifte bij de politie.
 • Zorg dat je in het bezit bent van je IMEI nummer ( staat vermeld op de doos), je SIM kaart nummer en je telefoonnummer.
 • Alvorens je SIM kaart te laten blokkeren, probeer je enkele keren naar je ontvreemde GSM te bellen. Noteer de tijdstippen van deze oproepen en geef deze door bij aangifte. Dit is nuttig bij het verder onderzoek door de politiediensten.
 • Laat je SIM kaart blokkeren :
  • Mobistar: 0800/95958
  • Proximus: 0800/20486
  • Base: 0800/15210
 • Na de aangifte ontvang je een attest van aangifte ( eventueel nodig voor verzekering ).

Wat is een gemeentelijke administratieve sanctie

Inbreuken op het Uniform Politiereglement worden vanaf de leeftijd van zestien jaar bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Dit betekent concreet het volgende:

overtredingen worden nog steeds vastgesteld door politieagenten, maar de processen-verbaal worden bezorgd aan de zgn. sanctionerend ambtenaar. Deze onafhankelijke ambtenaar treedt op voor de gehele politiezone regio Turnhout en bepaalt welk gevolg er gegeven wordt aan het proces-verbaal. Zo kan hij dit zonder gevolg laten (seponeren) of tot vervolging overgaan en een sanctie opleggen. De belangrijkste sanctie is de geldboete met een maximumbedrag van 250 euro. Het bedrag van een boete hangt uiteraard af van de concrete inbreuk. In een aantal gevallen kan de sanctionerend ambtenaar ook tot bemiddeling overgaan. Dit kan nuttig zijn om de belangen van slachtoffers tegemoet te komen (bijvoorbeeld: herstel of vergoeding van schade). Bij minderjarigen is de bemiddeling zelfs verplicht.
Aan het opleggen van een administratieve geldboete gaat een hele procedure vooraf.
Zo wordt de overtreder eerst per aangetekende brief op de hoogte gebracht van de overtreding. Daarbij wordt ook een kopie van het proces-verbaal bezorgd. Vervolgens beschikt de overtreder over een termijn van vijftien dagen om verweermiddelen in te dienen. Dat kan in principe schriftelijk (per aangetekende brief) en/of mondeling (via een hoorzitting bij de sanctionerend ambtenaar) gebeuren. Als echter reeds van bij het begin een beperkte boete (d.w.z. maximum 62,5 euro) overwogen wordt, verloopt de volledige procedure schriftelijk.
Pas na het indienen van de verweermiddelen of het verstrijken van de termijn van vijftien dagen kan de sanctionerend ambtenaar een beslissing nemen. Ook die beslissing wordt per aangetekende brief bezorgd. Als een boete wordt opgelegd zal de beslissing ook een factuur bevatten. Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is steeds hoger beroep mogelijk. Dit beroep wordt aangetekend bij de politierechtbank. Voor minderjarigen is de jeugdrechter de bevoegde beroepsinstantie.
In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot opruimkosten (bv. bij sluikstorten). Dit kan betekenen dat de overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur vanwege de stad ontvangt om deze kosten te betalen.